ALGEMENE VOORWAARDEN – SHOWPROJECTS BV 2023
Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 1 januari 2023
ARTIKEL 1: ALGEMEEN
1.1 In deze algemene voorwaarden worden de volgende begrippen gedefinieerd zoals hieronder aangegeven,
tenzij expliciet anders aangegeven:              

Verhuurder: SHOWPROJECTS BV, de partij die gebruik maakt van de
algemene voorwaarden.              
Huurder: de (rechts) persoon die sluit of heeft een overeenkomst met de verhuurder of zijn
gesloten representatieve (s), gemachtigde (n) en de opvolger (s) in de titel.              
Overeenkomst: de overeenkomst tussen verhuurder en huurder.              

1.2 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan zijn uitsluitend deze voorwaarden van
toepassing. Eventuele afwijkingen hiervan dienen uitdrukkelijk met verhuurder te worden
overeengekomen.              
1. 3 De toepasselijkheid van eventuele door huurder gehanteerde voorwaarden wordt uitdrukkelijk
uitgesloten.              
1.4 Eventuele nietigheid of ongeldigheid van één of meerdere bepalingen van deze overeenkomst laat de
geldigheid en toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst onverlet.              
1.5 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing, tenzij de voorwaarden afwijken van de
algemene voorwaarden en condities.              
 
ARTIKEL 2: AANBIEDINGEN/ BESTELLINGEN
2.1 Alle aanbiedingen van verhuurder in welke vorm dan ook zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders
vermeld.              
2.2 Indien in een aanbieding prijsopgaven, plannen, catalogi of andere bescheiden zijn opgenomen, blijven
deze te allen tijde eigendom van verhuurder en dienen deze op eerste verzoek franco aan verhuurder te worden
geretourneerd. Deze mogen zonder toestemming van verhuurder niet worden gekopieerd of ter inzage worden
gegeven aan derden.              
2.3 Het toezenden van aanbiedingen en/ of (andere) bescheiden houdt niet in dat verhuurder verplicht is een
opdracht te aanvaarden. Verhuurder zal huurder zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na
ontvangst van de opdracht, van acceptatie op de hoogte stellen.              
2.4 Verhuurder behoudt zich het recht voor bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren.              
2.5 Verhuurder behoudt zich het recht voor om verhuurde vierkante meters zonder vooruitbetaling te
weigeren.              
2.6 Aanbiedingen of offertes gelden niet voor toekomstige opdrachten.              
 
ARTIKEL 3: OVEREENKOMST
3.1 Behoudens het hierna bepaalde komt een overeenkomst met verhuurder pas tot stand nadat verhuurder
een order heeft geaccepteerd of bevestigd, waarbij de bevestigingsdatum bepalend is.              
3.2 Eventueel later overeengekomen aanvullende afspraken of wijzigingen binden verhuurder slechts indien
verhuurder deze schriftelijk heeft bevestigd.              
3.3 Bij transacties die van zodanige aard en omvang zijn dat geen offerte en/ of offertebevestiging wordt
verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclames
wegens gebreken binnen 7 dagen na verzending van de factuur.              
3.4 Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de huurder – naar het
oordeel van verhuurder – voldoende kredietwaardig blijkt om aan de financiële voorwaarden van de
overeenkomst te voldoen.              
3.5 Verhuurder is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, te
verlangen dat huurder zekerheid stelt voor de nakoming van zowel de betalingsverplichting als de overige
verplichtingen.              
3.6 Indien verhuurder dit nodig of wenselijk acht in verband met de juiste uitvoering van de bij hem geplaatste
opdracht, is verhuurder na overleg met huurder gerechtigd voor de uitvoering van de overeenkomst gebruik te
maken van de diensten van andere partijen, in welk geval de daarmee samenhangende kosten zullen conform
de offertes aan de huurder worden doorberekend.  

ARTIKEL 4: PRIJZEN
4.1 Tenzij anders vermeld zijn de prijzen gebaseerd op een vierkante meterprijs in euro’s. De vergoeding voor
de prijs van de vierkante meters wordt standprijs genoemd.              
4.2 Als een of meer van de kostprijsfactoren tussen de opdracht en de uitvoering van de overeenkomst met
meer dan 10% toenemen, is verhuurder gerechtigd de standprijs dienovereenkomstig te verhogen, een en
ander met inachtneming van eventueel daarop toepasselijke wettelijke bepalingen.     
         
ARTIKEL 5: ANNULERING
5.1 Indien de huurder na het tot stand komen van de overeenkomst deze wil annuleren, worden de volgende
percentages van de totale huursom als annuleringskosten in rekening gebracht bij annulering in de periode
van:              

 • meer dan 2 maanden voor aanvang van de huurperiode 50%
 • binnen 2 maanden voor aanvang van de huurperiode 75%
 • binnen 1 maand voor aanvang van de huurperiode 100% van de totale huursom,
  zonder afbreuk te doen aan het recht van de verhuurder op volledige schadevergoeding,
  inclusief gederfde winst.

5.2 De verhuurder behoudt te allen tijde zich het recht voor wegens bijzondere omstandigheden, alsmede indien
de organisatie van het evenement dat voorschrijft, aan de data en tijden van het evenement vermeld in de
voorwaarden voor deelname te veranderen, om de standruimte aan de toegewezen huurder, het wijzigen van
het standtype en/ of de ligging ervan, te veranderen zonder dat een huurder recht heeft op vergoeding van
enige schade.              
ARTIKEL 6: BETALING
6.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dienen alle betalingen te geschieden voor aanvang van het
evenement en volgens de op de factuur vermelde voorwaarden. Bij niet tijdige betaling van de factuur wordt
huurder geacht de organisatie te hebben verzocht de inschrijving te annuleren op grond van de in de algemene
voorwaarden genoemde annuleringsbepalingen. Zie 5.1.
6.2 Alle door huurder gedane betalingen zullen allereerst worden aangewend voor de eventueel door
verhuurder gemaakte rente en incassokosten en vervolgens voor de oudste openstaande facturen.              
6. 3 Indien de huurder:              
a. failliet wordt verklaard, een boedel overdraagt, wordt onderworpen aan schuldsanering op grond
van de Wet schuldsanering natuurlijke personen, een aanvraag voor surséance van betaling indient,
of anders indien beslag wordt gelegd op (een deel van) zijn vermogen, of in het geval van liquidatie;
b. overlijdt of onder curatele wordt gesteld;
c. enige verplichting waaraan hij op grond van de wet of deze voorwaarden is gebonden, niet
nakomt;
d. overgaat tot beëindiging of overdracht van zijn bedrijfsactiviteiten of een belangrijk deel daarvan,
met inbegrip van de inbreng van zijn bedrijfsactiviteiten in een op te richten vennootschap of reeds
bestaat, of anders overgaat tot wijziging van de doelstellingen van zijn bedrijf;

het enkele optreden van één van de hiervoor genoemde omstandigheden geeft verhuurder het recht hetzij de
overeenkomst te ontbinden, hetzij volledige betaling te vorderen van enig verschuldigd bedrag van de andere
partij op grond van de door verhuurder verleende diensten onmiddellijk en zonder dat enige aanmaning of
ingebrekestelling vereist is een en ander onverminderd het recht van verhuurder op vergoeding van kosten,
verliezen en rente.
 
ARTIKEL 7: RENTE EN KOSTEN
7.1 Bij uitblijven van betaling binnen de overeengekomen termijn is de huurder van rechtswege in verzuim en is
hij vanaf de verzuimdatum een ​​rente verschuldigd van 1% per maand of een gedeelte daarvan, tenzij de
handelsrente hoger is, in welk geval de handelsrente van toepassing is, over het nog openstaande bedrag tot
het moment dat het bedrag volledig is voldaan.              
7.2 Indien huurder zijn verplichtingen niet (tijdig) nakomt of hierin in gebreke is, komen alle redelijke kosten ter
verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van huurder. De buitengerechtelijke kosten worden
berekend volgens het incassotarief dat de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken adviseert, met
een minimum van € 350, -.              
7.3 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van
huurder.              

SPECIALE HUURCOMMISSIES
 
ARTIKEL I: ALGEMEEN
I.1 Verhuurder verplicht zich het overeengekomen aantal vierkante meters voor verhuur aan huurder ter
beschikking te stellen, net zoals huurder zich ertoe verbindt om deze vierkante meters voor verhuur van
verhuurder af te nemen.              
I.2 Huurder verplicht zich de overeengekomen huurprijs en de uit deze overeenkomst voortvloeiende
vergoedingen en kosten te voldoen en het gehuurde na afloop van de huurovereenkomst terug te geven, een
en ander met inachtneming van het navolgende.              
 
ARTIKEL II: DE DUUR VAN DE HUUR
II.1 De huurovereenkomst wordt aangegaan voor een door partijen te bepalen termijn, welke termijn aanvangt
op de overeengekomen datum en eindigt op de overeengekomen datum. De gehuurde ruimte dient in goede
staat te worden overgedragen.              
II.2 Bij tussentijdse opzegging van het gehuurde binnen de overeengekomen looptijd blijft de huur voor de
gehele overeengekomen looptijd verschuldigd, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.              
II.3 Indien huurder het gehuurde om welke reden dan ook niet op de overeengekomen datum in gebruik neemt,
is toch over de gehele overeengekomen periode de huur verschuldigd en blijft het gehuurde voor rekening en
risico van huurder beschikbaar. Indien huurder na een daartoe strekkende aanmaning niet direct het gehuurde
in gebruik neemt, staat de ruimte ter vrije beschikking van verhuurder, terwijl de overeengekomen huurprijs
volledig verschuldigd blijft. 
II.4 Verhuurder behoudt zich het recht voor de overeengekomen looptijd van de huurovereenkomst niet te
verlengen nadat deze is verstreken.              
 
ARTIKEL III: BESCHIKBAARHEID
III.1 Verhuurder draagt ​​er zorg voor dat het gehuurde voldoet aan eventuele wettelijke bepalingen die daarop
van toepassing kunnen zijn.              
III.2 Het gehuurde wordt ter beschikking gesteld vanaf het begin van de huurperiode. Huurder heeft recht op
inzage in het gehuurde. Indien huurder van dit recht geen gebruik maakt, wordt het gehuurde geacht in goede
staat, volledig en zoals overeengekomen ter beschikking te zijn gesteld.              
III.3 De huurder is aansprakelijk voor eventuele schade aan het pand of de goederen die zich erop of daarin
bevinden.              
 
ARTIKEL IV: RISICO VAN DE HUURDER
IV.1 Bij schade dient de huurder de schade zoveel mogelijk te beperken. Elke schadegeval dient onmiddellijk
aan de verhuurder te worden gemeld. Bij diefstal/ vandalisme dient huurder dit namens verhuurder direct bij de
politie te melden en een afschrift van de aangifte bij verhuurder te overleggen. Huurder is volledig aansprakelijk
voor eventuele schade die verhuurder lijdt als gevolg van nalatigheid van huurder bij de aangifteplicht.              
IV.2 Schade die verhuurder lijdt doordat huurder de overeengekomen verplichtingen niet nakomt, komt voor
rekening van huurder. Schade aan eigendommen van de huurder wordt niet vergoed door de verhuurder en is
niet inbegrepen in de verzekering.              
IV.3 Huurder vrijwaart verhuurder voor alle aanspraken van derden in verband met het gehuurde.              
 
ARTIKEL V: GEBRUIK
V.1 Huurder is verplicht gedurende de looptijd van de huurovereenkomst met zorg en aandacht het gehuurde
naar aard en bestemming te gebruiken en te onderhouden en deze te beveiligen tegen diefstal en
beschadiging.              
V.2 Huurder zal het gehuurde vrijhouden van vuilnis en het afval zelf afvoeren bij beëindiging van de
huurovereenkomst.          
 
ARTIKEL VI: AANSPRAKELIJKHEID
VI.1 Gedurende de looptijd van de huur zijn de gehuurde vierkante meters als ook het gebruik van het
testparcours uitsluitend en volledig voor risico van de huurder.              
VI.2 Verhuurder heeft geen verdere aansprakelijkheid dan zoals bepaald in deze voorwaarden.              
VI.3 Verhuurder is niet aansprakelijk voor enige schade die huurder of derden lijden als gevolg van overmacht,
zoals onderbreking van elektriciteit, warmte en water en enige storing in het bedrijf van verhuurder. 

VI.4 Iedere aansprakelijkheid van verhuurder jegens huurder is beperkt tot het bedrag dat door de verzekering
van verhuurder in verband met deze aansprakelijkheid wordt uitgekeerd, althans beperkt tot de
overeengekomen totale huursom is door verzekering uitdrukkelijk uitgesloten.              
VI.5 Eventuele schadeclaims dienen direct na het ontstaan ​​van de schade schriftelijk bij verhuurder te worden
ingediend.              
VI.6 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid voor schade gelden
niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van verhuurder of zijn ondergeschikten.   
ARTIKEL VII : ONTBINDING
Indien huurder enige verplichting uit deze overeenkomst niet of niet tijdig nakomt of daarmee in strijd handelt,
wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is verhuurder gerechtigd, onverminderd het recht van
verhuurder op volledige schadevergoeding, de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder tussenkomst
van de rechter, te ontbinden door middel van een enkele aan de huurder gerichte kennisgeving. Huurder is in
dat geval verplicht het gehuurde onmiddellijk te verlaten.
 
COVID-19 CLAUSULE ANNULERING
De kans bestaat dat jouw deelname aan World of eMobility op 26 en 27 oktober 2023 niet doorgaat,
bijvoorbeeld vanwege een plotselinge ban door de overheid in verband met COVID-19. Het is onnodig
te zeggen dat SHOWPROJECTS BV dan zal overgaan op de regels van de lokale overheid die van tijd tot tijd
van toepassing zijn. In het geval van onzekerheid is SHOWPROJECTS BV steeds gerechtigd de tentoonstelling
zonder verantwoordelijk voor extra kosten of schade gehouden te annuleren of uitstellen. In dat geval
zal SHOWPROJECTS BV bij wijze van uitzondering, in afwijking van de geldende algemene voorwaarden, het
reeds betaalde deelnamebedrag terugbetalen, behoudens een vergoeding ter dekking van reeds gedane
uitgaven die niet meer kunnen worden gerestitueerd. Uiteraard zal SHOWPROJECT BV proberen deze kosten
zoveel mogelijk te beperken. 
Als de overheid een totale lockdown heeft ingevoerd, of een verbod op het organiseren van beurzen en
evenementen, en een daaruit voortvloeiende annulering van World of eMobility : 

 • gebeurt dit voor 1 oktober 2023, dan wordt 50% van de stand prijs in rekening gebracht.
 • gebeurt dit na 1 oktober 2023, dan wordt 75% van de stand prijs in rekening gebracht.
 • gebeurt dit tijdens de evenementendagen, dan wordt 100 % van de stand prijs in rekening
  gebracht.

SHOWPROJECTS BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele door huurder gemaakte kosten; 
Kosten die door de huurder voor de verhuur van goederen, materialen en diensten van derden, moet
rechtstreeks worden geregeld tussen de betrokken huurder en de derde of derden.
 
Als het evenement World of eMobility plaatsvindt en de huurder besluit zelf om de deelname te annuleren als
gevolg van COVID-19 gevallen, dan moet huurder rekening houden met de termijnen voor de algemene
voorwaarden vermeld annulering. Zie artikel 5.1.
SLOTBEPALING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN
 
TOEPASSELIJK RECHT
Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing.
GESCHILLEN
Alle geschillen, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van
toepassing zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter in de vestigingsplaats van
verhuurder. Niettemin heeft verhuurder het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde
rechter.
 
SHOWPROJECTS BV
Hilversum – Nederland
 
www.worldofemobility.com